Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromweightless weightless viapralina pralina
Sponsored post
8084 5277
Reposted fromdepressionsucks depressionsucks viakartoNik kartoNik
9183 ce16 420
Reposted fromerial erial viadzony dzony
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vialubiedzis lubiedzis
Ja tam wolę być nieszczęśliwy, niż pozostawać w stanie tej fałszywej, kłamliwej szczęśliwości, w jakiej się tu żyje.
— Aldous Huxley, "Nowy wspaniały świat"
Reposted fromlightyears lightyears viacytaty cytaty
5642 7f3d 420

liqiud:

자꾸만 네가 떠올라, Sinking of you, Daehyun Kim, 2010

The Korean title translates into “i keep thinking of you,” but it literally means “you keep floating up”

and then the English title is “Sinking of you”

so when you think of another person, that mentally woven image will float up to the surface beyond your reach

while you are weighted down by your own obsession

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
6823 315f 420

Hope Gangloff

1528 da3e 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viaShittyKitty ShittyKitty
0710 b8e0 420
Reposted fromlittlemouse littlemouse viahellomacabre hellomacabre
0230 2ee5 420
7356 787d 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahellomacabre hellomacabre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...